شرکت اکتشاف نفت

پروژه های انجام شده

تیم ایستا برای تقسیم بندی فضا از دیوارکوب و پارتیشن‌های نوع C برای این شرکت استفاده کرده است.

تجهیز فضای اداری این شرکت با مجموعه میزهای کارگروهی سفارشی، کنفرانس و کنفرانس سفارشی، مدیریتی، جلو مبلی،کانتر و کمد سفارشی صورت گرفته است.فاز بندی های اجرایی
ردیفمرحلهوضعیت
11انجام شده